Misyonumuz            

Araştırma üniversitesi olmanın bilinci ile hareket eden, sahip olduğu bilgiyi insanlık yararına kullanan, evrensel etik ilkelere dayalı, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, çağın gerektirdiği beceriler edinmiş öğrenciler yetiştiren; bilime ve teknolojiye yerel/ulusal/uluslararası düzeyde katkı vermek üzere üstün nitelikli araştırma-geliştirme çalışmaları yapan; temel değerlerine bağlı kalarak sürdürülebilir bir dünya için birey, toplum ve kamu yararına hizmet üreten ve sunan bir üniversite olmaktır.   

Vizyonumuz              

Bilim, kültür, sanat ve sporun yaygınlaşmasında öncü, yeniliğe açık, sürdürülebilir bir gelecek hedefi ile eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerini yerine getiren uluslararası bir üniversite olmaktır.

Temel Değerlerimiz             

• Bilimsel özgürlük: Akademik etik ilkeler doğrultusunda ifade özgürlüğüne saygı duyan bir anlayış ile sergilenir.

• Etik davranış, katılımcılık ve şeffaflık: İletişim kanallarının tüm paydaşlara açık olduğu, çalışanların yönetim süreçlerine katılabildiği, demokratik bir yönetim anlayışı ile Cumhuriyet değerlerine bağlı, evrensel etik ilkelere dayalı, sonuç odaklı, şeffaf bir yönetim anlayışı uygulanır.

• Kalite odaklılık: Üniversitedeki tüm süreçler kalite ölçütleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

• Liyakat: Akademik ve idari kadro atamaları, yetkinlik temelli ve fırsat eşitliğine dayalı olarak yapılır.

• Öğrenen odaklılık: Öğrenen odaklı eğitim-öğretim ve araştırma süreçleri uygulanır.

• Öncülük ve liderlik: Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerini de kapsayacak biçimde topluma öncülük ve liderlik yapılır.

• Saygı, iletişim ve kapsayıcılık: Topluma karşı saygılı, empati kuran, güçlü iletişim becerisi geliştiren ve karşılaştığı ekonomik-sosyal engeller nedeniyle üniversite hizmetlerine yeterince ulaşamayan dezavantajlı gruplara destekleyici ve teşvik edici mekanizmalar sunan bir yapı mevcuttur.

• Topluma, doğaya duyarlılık ve sürdürülebilirlik: Tüm faaliyetlerin topluma, doğaya duyarlı ve sürdürülebilir olması esastır.

• Toplumsal cinsiyet eşitliği: Yönetimde, karar mekanizmalarında ve atamalarda toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilir.

• Yenilikçilik ve analitik düşünme: Çağdaş bir anlayışla sorgulayıcı, eleştirel ve karar verme süreçlerini bilimsel yöntemlerle yürüten yönetim süreçleri esastır.

Hedeflerimiz              

A1. Araştırma-Geliştirme ve Girişimcilik kapasitesini artırma amacına uygun hedefler; 

H1.1: İç ve dış kaynaklı proje sayısı ile yayın sayısını her yıl düzenli olarak artırmak.  

H1.2: Teknoloji transfer kapasitesini artırmak.  

H1.3: Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine ayrılan finansal kaynakları artırmak.  

H1.4: Araştırma ekosisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması için araştırma altyapısını geliştirmek.  

H1.5: Üniversitenin yenilikçi ve girişimcilik kapasitesini artırmak. 

  

A2. Eğitimi sürdürülebilir bir anlayışla çağın sürekli gelişen koşullarına uyumlu içerik, yöntem ve olanaklarla donanmış bir hale getirme amacına uygun hedefler; 

H2.1: Öğrencilerin niteliğini artırmak.  

H2.2: Eğitim programlarını çağın gereklilikleri doğrultusunda sürekli geliştirmek.  

H2.3: Üniversitemizin tercih edilebilirliğini artırmak. 

H2.4: Öğretim elemanlarını nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek.  

H2.5: Öğrencilerimizin yerleşke içi yaşam kalitesini artırmak. 

  

A3. Üretilen bilgi ve hizmetleri erişilebilir, nitelikli, yenilenebilir ve evrensel değerler kapsamında toplum ve kamu yararına sunma amacına uygun hedefler; 

H3.1: Sağlık hizmetlerini etkili, erişilebilir, uluslararası ve kalite standartlarına uygun bir şekilde toplum yararına sunmak.  

H3.2: Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler vermek.  

H3.3: Yerel, ulusal ve uluslararası; sanat, kültür, spor, doğa, çevre, kültürel miras konularında çalışmalar ve faaliyetler gerçekleştirmek.  

H3.4: Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile göç konularında çalışmalar ve faaliyetler gerçekleştirmek. 

  

A4. Üniversitenin uluslararasılaşma kapasitesini güçlendirme amacına uygun hedefler; 

H4.1: Üniversitenin uluslararası görünürlüğünü ve uluslararası öğrenci sayısını artırmak.  

H4.2: Eğitim programlarında uluslararasılaşma doğrultusunda kalite ve çeşitliliği sağlamak.  

H4.3: Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimi alanında iş birliğini artırmak. 

  

A5. Kurumsal kapasiteyi kalite standartları doğrultusunda geliştirme amacına uygun hedefler; 

H5.1: Fiziki kapasiteyi iyileştirmek.  

H5.2: Akademik ve idari personelin aidiyet duygusunu geliştirmek.  

H5.3: Bilgi, teknoloji ve bilişim altyapısını geliştirmek  

H5.4: Yükseköğretim kalite güvencesi yapısını güçlendirmek.