Lisans Öğrencileri için Pedagojik Formasyon Başvurusu

Öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlarda örgün eğitim ve öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitimine üniversitemiz son sınıf öğrencileri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre belirtilen kontenjanlarda başvuru yapılabilecektir.

Başvuru Tarihleri

06-10 Mart 2023

Başvuru Yeri

İlgili fakülteye şahsen veya e-posta adresine Ek-1'de bulunan imzalı başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile yapılacaktır.

Fakülte Başvuru Yeri E-Posta İletişim
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlık Öğrenci İşleri cufef@cu.edu.tr İletişim
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık Öğrenci İşleri gsf@cu.edu.tr

İletişim

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlık Öğrenci İşleri sporbilimlerif@cu.edu.tr

İletişim

 

ÖĞRETMEN YETİŞTİREN FAKÜLTELER DIŞINDA FORMASYON EĞİTİMİ ALINABİLEN ALANLARDA ÖRGÜN EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜRESİ İÇİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNE BAŞVURACAK ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL, ESASLAR VE KONTENJANLAR

 

Bu usul ve esaslar 2022-2023 Bahar Dönemi itibariyle Pedagojik Formasyon Eğitimine başlayacak son sınıf lisans öğrencileri için geçerli olup Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 02.01.2023 tarih ve E-75850160- 104.01.07.01-260 sayılı yazısı ile bildirilen 29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu “Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge” ile Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ve 29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısı sonucunda hazırlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 1. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının ekinde yer alan öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki Çukurova Üniversitesi’ne bağlı birimlerde kayıtlı olan, disiplin cezası almamış ve başvuru dönemi itibariyle mezun olabilme şartlarını taşıyan öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm başkanlığına 6 – 10 Mart 2023 tarihleri arasında ekinde güncel tarihli transkript ve programa kayıt olduğu yılda aldığı ÖSYS puanını gösteren belgelerin de yer aldığı dilekçe (Ek-1) ile şahsen veya başvuru ilanında belirtilen kayıtlı oldukları birimlerine ait e-posta adresine başvuru yapar.
 2. Başvuruları uygun bulunan öğrenciler, genel not ortalamalarına (GNO) göre sıralanarak ilgili program için belirlenen kontenjan sayısı dâhilinde yerleştirme yapılır. GNO’ların eşit olması durumunda öğrencilerin ÖSYS puanına bakılarak yüksek olan öğrenciye kayıt hakkı verilir. Değerlendirme, bölüm başkanlığı ya da bölümde oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılır ve birim kurul kararı onayı ile ilan edilir.
 3. Kabul edilen öğrencilerin ders kayıtları 2022-2023 Bahar dönemi için otomatik yapılacak olup, lisans programında ilgili dönemde seçtiği dersler ile formasyon derslerinin toplamının 60 AKTS’yi geçmemesi esastır.
 4. Her birimin Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı, Formasyon Birim Koordinatörü’dür. Koordinatör, Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Birimi ile iş birliği yaparak ders ve sınav programlarının hazırlanmasına yardım eder, sınavlar için ihtiyaç duyulan sayıda gözetmen görevlendirir, öğrenci dilekçelerinin (mazeret, istek vb.) değerlendirilmesi ile Öğretmenlik Uygulaması dersinin iş ve işlemleri yürütür.
 5. Pedagojik formasyon eğitimi alabilecek öğrenci kontenjanları, Özel Öğretim Yöntemleri dersini verebilecek alan eğitimci sayısı ve öğretmenlik uygulaması dersini alabilecek öğrenci sayısına bağlı olarak, Öğretmenlik Uygulaması dersini alabilecek öğrenci sayısını belirlemede Millî Eğitim Bakanlığı Atamaya esas öğretmenlik alanlarında, Adana ili merkez ilçelerinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda kadrolu olarak çalışan ve öğretmenlik uygulaması dersi için görevlendirilebilecek uygulama öğretmeni sayısı ile ilgili dersi yürütecek üniversite öğretim elemanı sayısı esas alınarak EK-2’deki gösterilen şekilde belirlenmiştir.
 6. Pedagojik formasyon kapsamında alınacak derslerin toplam kredisi 40 AKTS’dir(EK-3). Bu derslerin AKTS değeri öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezuniyet için gereken 240 AKTS’ye dâhil edilmeyecektir. Lisans eğitim ve öğretim süresi 4 yıl olan ve formasyon eğitimi alabilecek programlarda toplam AKTS'nin 300'ün altında olması gerekmektedir.
 7. Pedagojik formasyon eğitimi kapsamında alınan başarılı veya başarısız derslerin kredileri öğrencinin müfredatında yer alan derslerin toplam AKTS kredisine eklenecek, transkriptine yansıtılacak ve genel not ortalamasını etkileyecektir.
 8. Pedagojik formasyon eğitimi kapsamındaki dersleri alan ve 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi sonunda mezuniyet şartlarını sağlayan öğrencilerin talep etmesi durumunda mezun edilir. Bu öğrencilerin başarılı olduğu pedagojik formasyon dersleri transkriptte gösterilir ve ortalamasına dahil edilir, hiç almadığı ve başarısız olduğu pedagojik formasyon dersleri ise pasif yapılır. Bu durumdaki öğrenciler mezuniyet sonrasında, talep etmeleri durumunda Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıt yaptırarak pedagojik formasyon derslerini tamamlayabilirler. Ancak bu kapsamdaki uygulama ve ödeme esaslarına tabi olurlar.
 9. Diplomalarını almayıp formasyon eğitimi almaya devam etmek isteyen öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında pedagojik formasyon eğitimi kapsamındaki kalan dersleri tamamlayabilir ve mezuniyet şartlarını sağladıklarında diplomalarını alabilirler.
 10. Pedagojik formasyon eğitimi kapsamındaki tüm dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilerin diplomasının arkasına “Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır.” ifadesi yazılır. Pedagojik formasyon eğitimi kapsamındaki dersleri alan, ancak tümünü tamamlamayan öğrencilerin diplomalarında bu eğitim ile ilgili herhangi bir ifade yer almaz.
 11. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında pedagojik formasyon eğitimi kapsamında açılan dersler 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş Depremi nedeniyle çevrimiçi (online) olarak yürütülecektir.
 12. İlahiyat Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Sertifika Programı kapsamında yürütülen dersler mevcut hali ile devam edecektir.
 13. Son sınıf olmayan öğrenciler için Pedagojik Formasyon Eğitimi 2023-2024 Güz dönemi itibariyle başlayacaktır.
 14. Bu usul esaslarda belirtilmemiş diğer konularda Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve mevcut mevzuat geçerlidir.

 

 

EK-1) Dilekçe Örneği (   Word olarak indir  /  PDF olarak indir)

 T.C.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

……………………. FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

………………………….. BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞINA

 

Bölümünüz ……………….. numaralı 4. Sınıf öğrencisiyim. Öğrencisi olduğum bölüm, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"nın ekinde yer alan öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlardan biridir. Bu nedenle 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıda Mezuniyete İlişkin Koşullar başlığı altındaki seçtiğim koşulla pedagojik formasyon eğitimi kapsamında yer alan dersleri almak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim. ……. / ……. / 2023

                                                                                                  

                                                                                                                                İmza

                                                                                                                 󠇗          Ad Soyad

       

Adres: ……………………………………………

……………………………………………………

Tel: ……………………………..

 

Mezuniyete İlişkin Seçenekler

O         2022-2023 Bahar dönemi sonunda kayıtlı olduğum programın mezuniyet şartlarını sağladığım takdirde mezun olmak istiyorum. (Bu durumda mezun olan öğrenciler talep etmeleri halinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıt yaptırarak pedagojik formasyon derslerini tamamlayabilir, ancak bu kapsamdaki uygulama ve ödeme esaslarına tabi olurlar).

O        2022-2023 Bahar dönemi sonunda mezuniyet şartlarını sağlasam bile mezun olmak istemiyorum ve formasyon almaya devam etmek istiyorum (Bu durumdaki öğrenciler 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılında pedagojik formasyon eğitimi derslerine devam eder ve formasyon için gerekli dersleri tamamlayarak bölümün mezuniyet şartlarını sağlamaları durumunda mezun edilirler).

 

BAŞVURU EKLERİ

 1. Programa kayıt yaptırılan yılın ÖSYS puan belgesi
 2. Güncel transkript (2022-2023 Güz dönemini notlarını kapsamalı)

 

EK-2) Kontenjanlar

 

LİSANS PROGRAMINA KAYITLI OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN

FORMASYON EĞİTİMİ KONTENJANLARI

Güzel Sanatlar Fakültesi

Program

Kontenjan

Tekstil

24

Grafik

24

Toplam

48

Spor Bilimleri Fakültesi

Program

Kontenjan

Antrenörlük

42

Spor Yöneticiliği

30

Toplam

72

Fen Edebiyat Fakültesi

Program

Kontenjan

Fizik

12

Kimya

12

Biyoloji

24

Türk Dili ve Edebiyatı

24

Matematik

24

Toplam

96

Genel Toplam

216

 

 

EK-3) Dersler

 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Pedagojik Formasyon Dersleri

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

Eğitime Giriş

3

0

3

4

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

4

Rehberlik ve Özel Eğitim

3

0

3

4

Özel Öğretim Yöntemleri

3

0

3

4

ARA TOPLAM

12

0

12

16

 

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Pedagojik Formasyon Dersleri

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

Eğitim Psikolojisi

3

0

3

4

Sınıf Yönetimi

2

0

2

3

Öğretim Teknolojisi

2

0

2

3

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

4

Öğretmenlik Uygulaması

1

8

5

10

ARA TOPLAM

11

8

15

24

GENEL TOPLAM

23

8

27

40