Eğitim Öğretim Hakkında Genel Bilgilendirme (3 Nisan 2023)

Değerli Öğrencilerimiz ve Personelimiz;

31 Mart 2023 Tarihli Senato toplantımızda aldığımız kararlar doğrultusunda 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere;

  1. Derslerin 10 Nisan 2023 tarihine kadar uzaktan öğretim ile verilmesinin devam etmesine,
  2. 10 Nisan 2023 tarihi itibariyle derslerin verilme yöntemi (çevrim içi veya hibrit öğretim) 6 Şubat depreminden etkilenen ilimizin ve Üniversitemizin koşulları, öğrencilerin barınma imkanları ve benzeri durumlar dikkate alınarak birim (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Konservatuar) genelinde ilgili birim kurullarında belirlenerek öğrencilere duyurulmasına,
  3. Hibrit yöntemin teknik altyapısı uygun olan birimlerde yüz yüze ve eşzamanlı çevrim içi olarak yürütülmesine; eşzamanlı çevrim içi olarak yürütülemeyen birimlerde ise çevrimdışı etkinliklerin (derslerin kaydedilmiş videolarının yüklenmesi, önceki yıllardaki öğretim videolarının paylaşılması vb.) yanı sıra dersle ilgili soru/cevap veya tartışma etkinliklerinin eş zamanlı çevrim içi olarak yapılmasına,
  4. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler öncesinde çevrim içi verilen derslerin, ortak zorunlu derslerin ve alan dışı seçmeli derslerin aynı şekilde çevrim içi verilmeye devam edilmesine,
  5. Nisan ayına ertelenmiş olan “derslere ait uygulamaların", öğrencilerin barınma durumları dikkate alınarak birimlerin ilgili kurul kararı ile ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılmasına,
  6. Bahar dönemindeki ara sınavların (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak güncellenmiş akademik takvimde belirlenmiş tarihler arasında Cu-LMS (Moodle) ve Microsoft Teams üzerinden açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, performans uygulamaları, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaları kullanılarak yapılmasına,
  7. Sınavların değerlendirilmesi ve başarı notlarının hesaplanmasında “Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” 26/b Maddesinde belirtilen “…. uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde dönem içi notunun % 20’si ile yarıyıl veya yılsonu sınav notunun % 80’inin toplanması sonucu elde edilir….” ifadesine uygun olarak ara sınavların oranının %20 olarak belirlenmesine,
  8. Yarıyıl sonu/Yıl sonu, Bütünleme, Tek Ders, Not Yükseltme gibi sınavların yapılış yöntemlerinin güncel gelişmelere göre tekrar değerlendirilmesine,
  9. Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin eğitimlerini aynı şekilde sürdürmelerine

karar verilmiştir.